فروشنده گیاهان دارویی

فروشنده گیاهان دارویی شغلی است از گروه کشاورزی (امور زراعی و باغی) این شغل وظایفی از قبیل شناسایی و جمع آوری گیاهان دارویی، خشک کردن و انبار کردن و بررسی مواد موثره موجود در آنها و همچنین بسته بندی و فروش گیاهان دارویی را در بردارد و این شغل با مشاغلی همچون پرورش دهنده گیاهان دارویی، کاربر اسانس های گیاهی، کاربر گیاهان دارویی و انباردار محصولات کشاورزی در ارتباط است.

عناوین فروشنده گیاهان دارویی:

 • طبقه بندی کردن و جمع آوری گیاهان دارویی
 • خشک کردن گیاهان دارویی
 • تجزیه و تحلیل گیاهان دارویی و تهیه داروهای گیاهی از آن
 • انبارداری و نگهداری گیاهان دارویی

...

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show