دوربین هفت

در پاییز 1395 دوربین هفت شبکه آموزش برای تهیه گزارش از آموزشگاه جوانه سبز، میهمان ما بود


     برای دیدن مطالب علمی کلیک کنید                                                           گزارش تصویری شبکه آموزش از آموزشگاه

                                                                                      


            دوره های آموزشی                                                                                         سمینارها و کارگاهها

                                                                                


              گالری تصاویر