آناتومی

آناتومی به معنی شناخت اندامهای مختلف بدن و آشنایی با موقعیت آنها می باشد.

حیطه های مختلف علم آناتومی عبارتند از:

استخوان شناسی

مفصل شناسی

عضله شناسی

احشاء شناسی

و دستگاههای مختلف بدن

 علم آناتومی می کوشد تا درمانگران را به سمت آگاهی از اندامها و ارگانها و همچنین ارتباط آن با یکدیگر و در نهایت شناخت مشکلات کارکردی اندامها که منجر به انتخاب صحیح جهت درمان مناسب می گردد سوق دهد .


     برای دیدن مطالب علمی کلیک کنید                                                           گزارش تصویری شبکه آموزش از آموزشگاه

                                                                                      


            دوره های آموزشی                                                                                         سمینارها و کارگاهها

                                                                                


              گالری تصاویر