دوره های آموزشی

  • ترکیبات گیاهان دارویی
  • مهارت های سالم زیستن
  • کاربری گیاهان دارویی
  • فروشندگی گیاهان دارویی
  • پرورش گیاهان دارویی
  • کرم سازی
  • مدیریت
  • پداگوژی

     برای دیدن مطالب علمی کلیک کنید                                                           گزارش تصویری شبکه آموزش از آموزشگاه

                                                                                      


            دوره های آموزشی                                                                                         سمینارها و کارگاهها

                                                                                


              گالری تصاویر